امتحان تئوری ارتودنسی 23 آبان ساعت در آمفی تاتر دانشکده برگزار می‌گردد.

امتحان تئوری جراحی 26 آبان ساعت 10در آمفی تاتر دانشکده برگزار می‌گردد.

امتحان تئوری کلینیک ترمیمی 4آذر ساعت 12:30در آمفی تاتر برگزار می‌گردد.

امتحان تئوری کلینیک رادیولوژی 6آذر ساعت 12در آمفی تاتر برگزار می‌گردد.

امتحان تئوری کلینیک اندو 9آذر ساعت13 در آمفی تاتر برگزار می‌شود.

امتحان تئوری کلینیک پریو  12آذر ساعت 12در آمفی تاتر برگزار می‌گردد.

 

Close