آشنایی دانشجویان پزشکی بین الملل با محیط و بخ...
اجرای کارگاه LP (LUMBAR PUNCTURE)ویژه دانش...
کارگاه احیاء کامل ویژه گروه پرستاری دانشگاه...
بازدید سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه ازمرکز...
اجرای کارگاه LP (LUMBAR PUNCTURE)ویژه دانش...
اجرای کارگاهINTUBATION ویژه دانشجویان ارشد پ...
بازدید دانش آموزان بین الملل از دانشکده پزشکی...
کارگاهINTUBATION و Airwaymanagement ویژه دان...
بازدید دانشجویان خارجی پردیس بین الملل دانشگا...
کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان اینترن زن...
آزمون OSCE گروه ارتوپدی نیمسال دوم 95-96
بازدیدهیئت مهمان دانشگاه سلیمانیه کردستان عرا...
اجرای کارگاه Airwaymanagement ویژه رزیدنت های...
هفدهمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان ا...
چهاردهمین کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه)
کارگاه (LP (LUMBAR PUNCTURE
کارگاه احیاء نوزادان 96/5/1
کارگاه احیاءتفسیرCBCوآنمی نوزادان وکارگاه معا...
کارگاه سونداژادراری گروه استاجرداخلی
چهارمین کارگاه تزریقات دانشجویان استاجر گروه ...
کارگاه آتل گیری 13تیرماه 96
کارگاه احیاء نوزادان 18تیر 96
آزمون OSCE دارویی
کارگاه های ارتوپدی- آتل گیری
آزمون OSCE گروه ارتوپدی 95
مرکز پژوهشهای دانشجویی
دانشکده
مرکز مهارت های بالینی
Close