این گرنت مختص آن دسته از اعضاي محترم هیأت علمی دانشگاه به عنوان نویسنده مسؤول است که حداقل یک مقاله بین المللی در مجلات Q1 در سال 2022 منتشر کرده اند. مجلات Q1 و ضریب تاثیر آنها از طریق سامانه منبع یاب وزارت بهداشت به آدرس https://rsf.research.ac.ir قابل مشاهده هستند.

مقالات بین المللی: مقالات بین المللی به مقالاتی اطلاق میگردد که در آنها علاوه بر اینکه وابستگی دانشگاهی  (Affiliation) دانشگاه علوم پزشکی تهران درج شده است، حداقل یک نویسنده همکار  (co-author)بین المللی با وابستگی دانشگاهی غیر از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایرانی، جزو نویسندگان مقاله باشد.

مبلغ گرنت: (جمع امتیاز مقالات)× ده ميليون ريال

نحوه محاسبه امتیاز مقالات Original وReview  برابر با حاصل جمع ضریب تاثیر مجله با عدد 1.1، و برای مقالات Brief Short report  و communication  برابر با نصف حاصل جمع ضریب تاثیر مجله با عدد 1.1و سایر انواع مقالات مورد پذیرش نیستند.

امکان استفاده همزمان از یک مقاله برای گرنتهای چاپ مقاله Q1 بین الملل، گرنت شش مقاله بین الملل و گرنت سایر مقالات بین الملل وجود ندارد.

سقف مبلغ این گرنت 750 میلیون ریال است.

نحوه اقدام: پژوهشگران واجد شرایط باید مدارک مورد نیاز خود را به حوزه معاونت پژوهشی پردیس بین الملل ارائه نموده و پس از اخذ نامه تأیید این نوع گرنت از این معاونت، مبلغ مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close