تعداد بازدید : 930

تغييرات برنامه فارماسيوتيكس عملي 2 و 3

-

باتوجه به فشردگی برنامه درسی درترم دوم برنامه فارماسوتیکس 3 عملی بصورت 5 جلسه در روزهای شنبه ساعت 17-13 و 3جلسه در روزهای سه شنبه  ساعت 17-13 و 2 جلسه درروزهای چهارشنبه ساعت 17-13 ( مجموعا 10 جلسه)  برنامه ریزی شده است.

در مورد فارماسوتیکس 2 عملی نیز ارئه درس بصورت دوروز در هفته روزهای سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17-13 بمدت 6 هفته برنامه ریزی شده است.

 

Close