جستجو:        
تعداد رکورد:206
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم سیده سما راست پیمان
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۴ شهريور
برگزاری مراسم دفاعیه
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم سیده سما راست پیمان
برگزاری مراسم دفاعیه خانم پرندیس تبریزی
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ شهريور
مراسم دفاع از پایان نامه
برگزاری مراسم دفاعیه خانم پرندیس تبریزی
برگزاری مراسم دفاعیه خانم آذین عبدالهی
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه
برگزاری مراسم دفاعیه خانم آذین عبدالهی
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم پرندیس تبریزی
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ شهريور
-
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم پرندیس تبریزی
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم آذین عبدالهی
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم آذین عبدالهی
برگزاری مراسم دفاعیه آقای محمدرضا یزدانیان
۱۴۰۰ سه شنبه ۹ شهريور
-
برگزاری مراسم دفاعیه آقای محمدرضا یزدانیان
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه آقای محمدرضا یزدانیان
۱۴۰۰ يکشنبه ۷ شهريور
-
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه آقای محمدرضا یزدانیان
برگزاری مراسم دفاعیه خانم زهرا بهاری پور
۱۴۰۰ دوشنبه ۱ شهريور
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم زهرا بهاری پور
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم زهرا بهاری پور
۱۴۰۰ يکشنبه ۳۱ مرداد
-
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم زهرا بهاری پور
برگزاری مراسم دفاعیه خانم سپیده منتشر
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم سپیده منتشر
Close