دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 18998-356198      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ شنبه ۱۳ مهر تعداد بازدید : 995

برگزاری مراسم دفاعیه | برگزاری مراسم دفاعیه خانم صبا کرم

برگزاری مراسم دفاعیه خانم صبا کرم
-

 

جلسه دفاعيه دانشجو  صبا کرم  با عنوان تولید قطعه آنتی بادی V212با نیمه عمر بهینه علیه پروتئین PcrV  از سویه ی عفونی pseudomonas Aeruginosaدر میزبان پروکاریوتی  E.Coli  از طریق بکارگیری SUMO-tag  در سیستم کشت fed-batch طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، استاد راهنما جناب آقای دکتر شفیعی اردستانی  ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز شنبه مورخ 1398/7/13 ساعت 13  برگزار گردید.