کد: 5725      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۸ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۸ آبان    تعداد بازدید : 8250

شيوه نامه شوراي انضباطي دانشجويان

dsf

 

شوراي انضباطي دانشجويان

شيوه نامه اجرايي

 

 

مقدمه

  انقلاب اسلامي كه به بركت نفس قدسي حضرت امام (ره) و خون مطهر شهداي والامقام به ثمر نشست حاصل دگرگوني فرهنگي و بيداري و احساس مس ؤ وليت آحاد جامعه و به خصوص قشر جوان و دانشجو بودجوانان با الهام از معنويت و روشنگري برخاسته از تفكر انقلاب اسلامي كه در انديشه و كلام امام (ره) آشكار است، ساختار فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشور را دگرگون نموده و عرصه جديدي را در تاريخ فرهنگ بشري گشودند.

  دانشگاه ها به تحقيق يكي از اركان مؤثر در حركت انقلاب و تنوير افكار مردم محسوب مي شوند و اهميت نقش دانشجويان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پيروزي انقلاب ، تثبيت نظام و دفاع از آن انكار ناپذير است. از اين روي، مسائل فرهنگي دانشگاه ها و صيانت از جايگاه و منزلت رفيع آنها همواره بعنوان يكي از محورهاي اصلي در كلام امام (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري ( مدّ ظلّه ) مورد عنايت خاص بوده است.

  پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محيط هاي آموزشي و پژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهيان از طريق ترغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با بي نظمي، هنجارشكني و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي ديگران از اهداف مهمي محسوب مي شوند كه كميته ها ي انضباطي در راستاي كمك به تحقق آنها تشكيل مي گردد. بديهي است با وجود اعضاي دانش مند و دانش جو در تركيب شوراي كميته ها، توجه به شيوه هاي برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات دانشجويي و رعايت تقوا در امر قضاوت و تصميم گيري جزو اصول اساسي و خدشه ناپذير اين شورا ها تلقي مي شوند.

  برخورد سطحي با تخلفات دانشجويان و صدور حكم بدون توجه به اثرات تبعي آن بر روابط خانوادگي و اجتماعي دانشجو و تأ ثير تربيتي و فرهنگي آن در افراد مختلف يا ديگر دانشجويان، پيامد مثبتي در راستاي رسيدن به جامعه اي با تخلفات كمتر بهمراه نخواهد داشت. بنابراين ضروري است كه در صدور احكام انضباطي، آثار تبعي اجراي احكام نيز مدنظر قرار گرفته و بگونه اي تصميم گيري و عمل شودكه اثرات منفي برخوردها به حداقل كاهش يابد. اتخاذ شيوه هاي تربيتي و تذكر آميزدر كنار صدور احكام مناسب و مؤثر ظرافت خاصي را مي طلبد كه در اين رابطه صدور احكام تعليقي نقش مهمي در نيل به اهداف تربيتي كميته هاي انضباطي ايفا خواهد نمود.

  پرهيز از استفاده ابزاري از كميته هاي انضباطي در واكنش به اعتراضات و ناخرسندي دانشجويان نيز مورد تأكيد استايجاد و حفظ جوّ صميميّت، تفاهم و اعتماد از طريق حل و فصل مسائل دانشجويان وپاسخگويي به مشكلات و پرسش هاي آنان نيازمند سعه صدر و پذيرش فضاي انتقاد و گفتگو است. در نتيجه، گريز از پاسخگويي به دانشجو و توسل به برخورد انضباطي صرف نتايج زيانباري را بهمراه داشته و موجب كاهش اعتماد دانشجو به اين نهاد ارزشمند خواهد شد.

  درهرحال شوراي كميته انضباطي كه از اين پس به اختصار شوراي انضباطي ناميده مي شود، بعنوان نهادي حساس در مجموعه مديريت دانشگاه موظف است كه ضمن انجام مسؤوليت خود در رسيدگي به تخطي دانشجويان از منش دانشجويي و اخلاق متعالي، وظايف اساسي دانشگاه در راستاي رشد استعدادهاي دانشجويان و تقويت روحيه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مدنظر داشته و از هرگونه برخوردي كه موجبات تحقير و توهين به دانشجو را فراهم مي كند، اجتناب ورزدهرچند در مورادي تنبيه اجتناب پذير است اما با تأ كيد به پرهيز از هرگونه تجسس و تفتيش ضرورت دارد كه اين برخورد تو أ م با حفظ آبرو و حيثيت اجتماعي دانشجو باشد، از اولين مراحل تذكر و ارشاد آغاز شود و زمينه اجتناب از تخلف و ميل به اصلاح را در فرد خاطي و محيط ايجاد نمايد.

  با ضرورتي كه هم اكنون در جهت دهي هرچه بيشتر اين نهاد به سمت قانون گرايي وجود دارد، بمنظور تنظيم دقيق تر احكام انضباطي، براساس آئين نامه انضباطي مصوب جلسه 358 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاريخ 14/6/74 كه به اختصار ”آيين نامه” ناميده مي شود، و به استناد بند اول از مصوبات جلسات 429 و 430 آن شورا به تاريخ 21/7/77 و 5/8/77 ،‌ ”شيوه نامه” حاضر با هدف تفكيك جزئي تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و كليت در آنها، تطبيق و ايجاد تناسب ميان تخلفات و تنبيهات و در نتيجه وحدت رويه بيشتر در احكام صادره و نيز تعيين مراجع صالحه براي تشخيص وقوع برخي تخلفات به شرح زير تدوين شده است.

 

بخش 1 :‌ تخلفات و تنبيهات

ماده 1- تفكيك تنبيهات

  به منظور استناد و تطبيق دقيق تر احكام انضباطي تنبيهات ماده 7 آئين نامه بصورت زير تفكيك مي شوند:

الف – تنبيهاتي كه با حكم شورا هاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي تواند اعمال شود:

 1- اخطار شفاهي

 2- تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

 3- اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

 4- تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو

 5 - توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو

 6- دادن نمره 25/ 0 در درس يا امتحان مربوط به تخلف

 7- محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل وام، خوابگاه و غيره از يك ماه تا طول مدت باقيمانده ازتحصيل

  8-دريافت خسارت از دانشجو در مورادي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد

  9- منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات

 10- منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات

11- منع موقت از تحصيل به مدت دونيمسال بدون احتساب سنوات

 12- منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات

ب - تنبيهاتي كه فقط با حكم شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجو مي تواند اعمال شود:

  13- منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات

  14- منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات

  15- نع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات

 16- منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال با احتساب سنوات

 17- اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي

18- اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه ها از 1 تا 5 سال

  تبصره1 : صدور احكام تركيبي در مورد يك تخلف تنها بصورت تركيب تنبيهات بندهاي 6 تا 8 با يكي از ديگر بندها و نيز تركيب تنبيهات بندهاي 9 تا 12 و 15 تا 18 با بندهاي 13 و 14 مجاز است.

  تبصره 2 : تركيب احكام تعليقي با ساير تنبيهات مندرج در كليه بندها مجاز است.

  دو تبصره فوق بركليه موارد تخلفات مندرج در ماده 2 از اين بخش جاري است مشروط بر آنكه از محدوده تنبيهات تعيين شده در آن ها خارج نشود.

  تبصره3  : چنانچه متخلف در يك موضوع واحد مرتكب تخلفات متعدد شده باشد، تنها شديدترين تنبيه مربوط به يكي از تخلفات واقع شده درآن موضوع اعمال شده و اعمال تنبيهات مربوط به ساير تخلفات مجاز نيست.

  تبصره 4 صدور حكم انضباطي از بندهاي 9 تا 18 در خصوص دانشجوياني كه كليه واحدهاي درسي خود را گذرانده اند موضوعيت ندارد.

  تبصره 5 درخصوص ارائه خدمات و تسهيلات دانشگاهي به دانشجوياني كه به يكي از تنبيهات بندهاي 9 تا 18 محكوم شده اند، طبق آيين نامه هاي مربوط عمل مي شود.

  

ماده 2- تفكيك تخلفات و تخصيص تنبيهات

  در راستاي تعميم اجراي تبصره 3 ماده 7 آئين نامه انضباطي دانشجويان، تخلفات مندرج در ماده 6 اين آئين نامه با قيد تنبيهات متناسب براساس ماده 1 از اين بخش به شرح زيـر تفصيـل داده مي شوند.

  ماده 6 آئين نامه : حدود اختيارات و وظايف شورا هاي انضباطي دانشگاه و شورا مركزي انضباطي:

الف – رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، ‌جعل،سرقت، رشوه، اختلاس، قتل). 1/الف – تهديد، تطميع، توهين ، فحاشي ، هتاكي، افتراء 1/1/الف - تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت 2/1/الف  اخاذي يا تطميع براي ارتكاب جرائم يا تخلفات مندرج در اين شيوه نامه 3/1/الف  توهين يا فحاشي يا هتك حرمت 4/1/الف  افتراء يا نشر اكاذيب

 

  مرتكب هريك از بندهاي فوق به يكي از بندهاي 1 تا 5 ماده 1 اين شيوه نامه محكوم مي شود.

  در صورتيكه شاكي يكي از اعضاي هيات علمي يا مسؤولان يا كارمندان دانشگاه باشد، تنبيه مي تواند به بندهاي 9 تا 12 و در صورت تكرار تا بند 14 تشديد شود. همچنين درصورت محكوميت قضايي، تنبيهمتخلف مي تواند از بندهاي 13 تا 16 درنظر گرفته شود.

2/الف – ضرب و جرح

  در صورت وجود شاكي مرتكب به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 9 ( بجز بند6) محكوم مي شود. در صورتي كه مضروب يكي از اعضاي هيات علمي يا مسؤولان يا كارمندان دانشگاه باشد، يا در صورتتكرار، تنبيه مي تواند تا بند 13 تشديد شود.

  در صورتيكه ميزان ضرب و جرح بسيار شديد بوده يا منجر به محكوميت قضائي شده باشد تنبيه مي تواند متناسب با مورد تا بند 16 تشديد شود.

3/الف – جعل 1/3/الف  جعل اسناد دولتي ( خارج از دانشگاه ):

  در صورت محكوميت قضائي، دانشگاه مي تواند متخلف را متناسب با احكام قضائي كه در مورد وي صادر شده باشد، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 5 تا 12 ( بجز بند6) محكوم كند.

2/3/الف  جعل امضاي اساتيد يا مس ؤ ولان دانشگاه:

  متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود. در صورتيكه جعل منجر به تحصيل نمره قبولي در دروس دانشگاهي نيز شده باشد، متخلف به بند 6 و يكي از تنبيهات بندهاي 7 تا 10 نيز محكوم مي شود.

3/3/الف  ارائه اسناد جعلي به دانشگاه :

  متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود. در صورتيكه سند جعلي منجر به قبولي در دروس دانشگاهي يا تغيير در نمره شده باشد، متخلف به مجازات بند 6 و يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود و در صورتيكه سند جعلي منجر به پذيرفته شدن وي دردانشگاه شده باشد علاوه بر گزارش به هيات مركزي گزينش دانشجو به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 13 تا 20 محكوم مي شود.

4/3/الف  جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از اسناد مكتوب يا نرم افزاري):

  متخلف، به يكي از تنبيها ت مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود و در صورتي كه مدرك مجعول گواهي گذراندن واحدهاي درسي دانشگاه باشد، علاوه براجراي بند 6 در مورد آن دروس، متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود.

  در صورتيكه متخلف، گواهي مبني بر فراغت از تحصيل را جعل نمايد به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 11، 12 يا 15 تا 18 محكوم مي شود.

5 /3/الف - جعل عنوان

  چنانچه متخلف عنوان يكي از مسؤولان داخل يا خارج از دانشگاه را بطور شفاهي ياكتبي جعل و مورد استفاده قرار داده باشد، به يكي از بند هاي 3 تا 5 و در صورتيكه متخلف از جعل عنوان منتفع شدهباشد، به يكي از بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود.

4/الف – سرقت 1/4/الف  سرقت اموال غيرمتعلق به دانشگاه :

  متخلف به يكي از بندهاي 2 تا 5 و بند 8 محكوم مي شود. در صورت محكوميت قضائي، تنبيه به يكي از بندهاي 9 تا 12 تشديد مي شود.

  اگر ارتكاب سرقت با مشاركت باندهاي سرقت و با نقشه قبلي صورت گرفته باشد، ت نبيه مي تواند تا بند 20 تشديد شود. همچنين در صورت كتمان اطلاعات درباره وجود باند سرقت با نقشه قبلي نيز يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1تا 9 ( به جزبند6) اعمال مي شود.

2/4/الف  سرقت اموال دانشگاه:

  علاوه برمحكوميت به جبران خسارت وارده طبق بند 8، متناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 19 اعمال مي شود. به علاوه اعمال تنبيه بند 7 نيز چنانچه تخلف درخوابگاه واقع شده باشد مجاز است.

3/4/الف  سرقت ويا خريد، فروش يا افشاي سوالات يا ورقه هاي امتحاني:

  متخلف علاوه بر محكوميت به بند6، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 يا يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 15 تا 18 محكوم مي شود.

5/الف – ارتشاء ، كلاهبرداري، اختلاس 1/5/الف  اخذ يا دادن رشوه يا كلاهبرداري از شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي در خارج از دانشگاه:

  در صورت محكوميت قضائي، متخلف به يكي از بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود.

2/5/الف  اخذ يا دادن رشوه از يا به يكي از دانشگاهيان :

  متخلف به يكي از بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود. در صورتيكه ارتكاب جرم منجر به نمره قبولي متخلف در يكي از دروس دانشگاهي شده باشد ، تنبيه بند 6 و يكي از تنبيهات بندهاي 9 تا 10 نيز به محكوميتوي افزوده مي شود.

3/5/الف  كلاهبرداري در دانشگاه:

  علاوه برمحكوميت به جبران خسارت وارده طبق بند 8 ، متخلف به يكي از بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود. در صورت محكوميت در مراجع قضايي يكي از تنبيهات بندهاي 9 يا 10 نيز مي تواند به تنبيه فوقافزوده شود.

4 /5/الف  اختلاس:

  در صورت محكوميت قضائي، متخلف به تناسب اموال مورد اختلاس و ميزان مشاركت در آن، علاوه بر جبران خسارت طبق بند 8، به يكي از بندهاي 3 تا 5 يا 9 تا 13 محكوم مي شود.

6/الف – قتل عمد 1/6/الف  ارتكاب قتل :

  در صورت محكوميت قضائي، تنبيه بندهاي 19 يا 20 در خصوص وي لازم الاجراء است.

2/6/الف  شركت يا معاونت در قتل :

  در صورت محكوميت قضائي، يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 15 تا 20 اعمال مي شود.

  تبصره: چنانچه قتل غيرعمد تشخيص داده شده باشد، محكوميت قضايي حبس بصورت مرخصي تحصيلي درنظر گرفته شود.

ب – رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري 1/ب – تقلب در امتحان

  متخلف، به تنبيه مندرج در بند 6 ويكي از تنبيهات بندهاي 1تا 5 محكوم مي شود. در صورت تكرار تخلف، تنبيه به يكي از بندهاي 9 تا 12 قابل تشديد است.

2/ب – فرستادن شخص ديگري بجاي خود به امتحان يا شركت بجاي ديگري در امتحان 1/2/ب  فرستادن ديگري به جاي خود در امتحان:

  متخلف، به تنبيه مندرج در بند6 و يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 محكوم مي شود.

2/2/ب  شركت به جاي ديگري در امتحان:

  متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 محكوم مي شود.

  تبصره 1: كليه آزمون هايي كه از سوي دانشگاه به عنوان آزمون رسمي به دانشجويان اعلام مي شوند، مشمول بندهاي 1/ب و 2/ب مي شوند.

  تبصره 2 : نقض مقررات جلسه امتحان بدون ارتكاب فعلي از جانب متخلف يا وجود قرائن ديگر كه عاملمعنوي درتخلف تقلب را محرز كند، مشمول بندهاي 1/ب و 2/ب نمي شود.

3/ب – ارتكاب هرفعلي از سوي اشخاص حقيقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.1/3/ب  اخلال يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت براي برنامه ها يا نظم خوابگاه :

  متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 8 (بجزبند6) محكوم مي شود.

2/3/ب  اخلال يا ايجاد وقفه در برنامه ها يا نظم دانشگاه:

  متخلف ‌به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 9 (بجزبند6) محكوم مي شود.

  در صورتيكه اخلال در نظم منجر به ايجاد آشوب و اغتشاش در سطح دانشگاه يا خوابگاه شود، متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود.

  در صورتي كه اخلال منجر به آشوب با تحريك ديگران يا تشكيل گروه همراه باشد، تنبيه مي تواند به بندهاي 11 تا 13 تشديد شود.

  درصورتي كه اخلال يا آشوب همراه با ضرب و جرح باشد تنبيه مي تواند تا بند 15 تشديد شود.

  3/3/ب – عدم رعايت مقررات دانشگاه :

  علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آئين نامه هاي مربوط (مشروط به عدم تناقض آن ها با آيين نامه انضباطي و شيوه نامه اجرايي آن) ،‌ متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 و 2 محكوم مي شود و در صورت تكرار، اين تنبيه تا موارد مندرج در بندهاي 3 تا 5 و 7 تا 10 قابل تشديد است.

4/3/ب  عدم رعايت مقررات خوابگاه:

  علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آئين نامه هاي مربوط (مشروط به عدم تناقض آن ها با آيين نامه انضباطي و شيوه نامه اجرايي آن) ، متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 و 2 محكوم مي شود و در صورت تكرار، تنبيه تا بندهاي 3 تا 5 و 7 قابل تشديد است.

5/3/ب  دادن اطلاعات ناصحيح به دانشگاه يا كتمان حقايق:

  چنانچه دادن اطلاعات ناصحيح يا كتمان حقايق، اعم از شفاهي يا كتبي، باعث انتفاع دانشجو يا اختلال در برنامه هاي دانشگاه شود، علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آئين نامه هاي مربوط متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود. بعلاوه درصورتي كه اين تخلف منجر به خسارتي شده باشد، تنبيه بند 8 قابل اعمال است.

4/ب – ايراد خسارت به اموال عمومي يا خصوصي و يا خيانت در امانت 1/4/ب  ايراد خسارت به اموال عمومي و يا خيانت در امانت داري از اموال عمومي :

  مرتكب علاوه بر محكوميت به جبران خسارت وارده طبق بند 8، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 10 ( بجزبند 6) محكوم مي شود.

2/4/ب  ايراد خسارت به اموال شخصي يا خيانت در امانت داري از اموال شخصي :

  د ر صورت شكايت صاحب مال، علاوه بر محكوميت به جبران خسارت طبق بند 8 ، يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 اعمال مي شود.

 

  ج – رسيدگي به تخلفات سياسي

1/ج – دادن اطلاعات خلاف واقع يا كتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروهك هاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها.

  م تخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود. در صورتيكه تخلف منجر به انتفاع گروهك هاي مذكور گردد تنبيه وي به بندهاي 9 تا 14 قابل تشديد است.

2/ج – عضويت درگروهك هاي محارب يامفسد ياملحد يا هواداري وانجام دادن هرعملي به نفع آنها. 1/2/ج  عضويت يا هواداري از گروه هاي غيرقانوني منحله (گروه هايي كه به موجب احكام قضائي فعاليت آنها ممنوع شده باشد):

  متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود.

2/2/ج  انجام اعمالي كه به نفع گروههاي غيرقانوني منحله باشد:

  تنبيه متخلف از ت نبيها ت مندرج در بندهاي 8 تا 12 تعيين مي شود.

3/ج – فعاليت و تبليغ به نفع گروهك ها و مكاتب الحادي غيرقانوني

  م تخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود. در صورتيكه فعاليت به نفع گروهك هاي محارب و معاند نظام جمهوري اسلامي ايران باشد، متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 14 محكوم مي شود.

4/ج – توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي برضدنظام جمهوري اسلامي)مانند فحاشي و استعمال الفاظ ركيك بطور شفاهي يا كتبي از طريق شعارنويسي، پخش اعلاميه و )

  متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 8 (به جزبند6) محكوم مي شود.

  در صورتي كه ارتكاب عمل بصورت جمعي و به قصد ايجاد بلوا و آشوب صورت گيرد يا بطور مكرر و بدون توجه به تنبيهات قبلي واقع شود تنبيه مي تواند به بندهاي 9 تا 13 تشديد شود.

5/ج – ايجاد بلوا وآشوب در محيط دانشگاه

  تنبيه متخلف، از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 13 (به جزبند6) تعيين مي شود. اگر بلوا در جهت ضربه زدن به اركان نظام و با هماهنگي و برنامه ريزي قبلي يا با هدايت از گروه هاي غيرقانوني خارج از دانشگاه باشد، لازم است موضوع تخلف به مراجع قضائي ارجاع شود.

 

  تبصره

د - رسيدگي به تخلفات اخلاقي 1/د – استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه موارد

 1/1/د – استفاده از مواد مخدر (ياساير داروهاي اعتيادآور):

  متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 (به جز بند6) محكوم مي شود.

2/1/د  اعتياد (ياوابستگي دارويي) به مواد مخدر (ياساير داروهاي اعتيادآور):

  متخلف ، به يكي از ت نبي ها ت مندرج در بندهاي 3 تا 5 و در صورت عدم توجه به تنبيهات قبلي به يكي از بندهاي 8 تا 18 محكوم مي شود.

  تبصره: اخذآزمايش اعتياد بصورت محرمانه از افراد مشكوك با اجازه معاون دانشجويي مجاز است. بعلاوه ادامه تحصيل دانشجوي معتاد كه به يكي از بندهاي 9 تا 18محكوم شده باشد، منوط به منفي بودنآزمايش مذكور پس از پايان دوره محروميت است.

3/1/د - نگهداري، خريد و فروش يا توزيع مواد مخدر (ياساير داروهاي اعتيادآور):

  متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 13 محكوم مي شود و در صورتي كه از اماكن وابسته به دانشگاه براي اين منظور بهره برداري شده باشد تنبيه وي تا بند 18 قابل تشديد است. بعلاوه درصورت محكوميت در مراجع قضائي ، تنبيه متخلف مي تواند به يكي از موارد مندرج در بندهاي 14 تا 20 تشديد شود.

4/1/د  تشكيل جلسه يا همكاري براي استعمال مواد مخدر (ياساير داروهاي اعتيادآور):

  متخلف، در صورت استفاده از اماكن وابسته به دانشگاه به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 16 و در صورت محكوميت در مراجع قضائي به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 11 تا 20 محكوم مي شود.

5/1/د  استفاده از مشروبات الكلي:

  متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود.

  اگرتخلف دراماكن وابسته به دانشگاه رخ داده و آثار سوء عمومي داشته باشد و يا در صورت محكوميت در مراجع قضائي تنبيه وي مي تواند به تنبيهات مندرج دربندهاي 7 و 9 تا 13 تشديد شود.

6/1/د  خريد و فروش و توزيع مشروبات الكلي:

  متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 12 محكوم مي شود در صورتي كه از اماكن وابسته به دانشگاه براي اين منظور بهره برداري شده باشد علاوه بر اعمال بند 7 ، تنبيه وي تا بند 16 قابل تشديد است. همچنين در صورت محكوميت در مراجع قضائي تنبيه وي مي تواند به موارد مندرج در بندهاي 13 تا 20 تشديد شود.

7/1/د  تشكيل جلسه براي استفاده از مشروبات الكلي:

  متخلف، در صورت محكوميت در مراجع قضائي به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 11 تا 19 محكوم مي شود.

8/1/د  استفاده از ابزار قمار:

  متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 محكوم مي شود.

2/د – استفاده از نوارهاي ويديوئي يا صوتي يا لوح هاي رايانه اي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش يا تكثير و توزيع اين گونه وسايل. 1/2/د  استفاده از فرآورده هاي صوتي و تصويري غيرمجاز، عكس، فيلم يا فراورده هاي رايانه اي حاوي تصاوير مستهجن:

  متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 و يا 7 محكوم مي شود.

  2/2/د – مشاركت در خريد و فروش ، تكثير و گسترش يا توزيع فرآورده هاي فوق:

  متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 (به جز بند 6) محكوم مي شود. چنانچه تخلف در محيط خوابگاه واقع شده باشد علاوه بر بند 7 يكي از تنبيهات بندهاي 5 تا 13 (به جز بند 6) اعمال مي شود.

3/د – عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش غيرمتعارف يا آرايش مبتذل

  متخلف، ‌به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 و در صورت اصرار و تكرار، متناسب با عرف حاكم برمحيط به بندهاي 9 يا 10 و چنانچه اين تخلف سلامت محيط دانشگاه يا خوابگاه را خدشه دار كردهباشد به بند 7 محكوم مي شود.

4/د – استفاده يا توزيع يا تكثير كتب، مجلات، عكس هاي مستهجن و يا آلات لهو و لعب 1/4/د  استفاده از كتب، مجلات، عكس هاي مستهجن و يا آلات لهو و لعب:

  چنانچه متخلف از محيط يا امكانات دانشگاهي براي اين منظور استفاده كرده باشد ، به يكي از تنبيهات بندهاي 1 تا 5 و يا 7 محكوم مي شود.

2/4/د  توزيع يا تكثير كتب، مجلات ،‌عكس هاي مستهجن و يا آلات لهو و لعب:

  تنبيه متخلف از بندهاي 5 تا12به جز بند6 ) تعيين مي شود.

5/د – عدم رعايت شؤون دانشجويي 1/5/د  ارتكاب اعمال يا رفتاري كه خلاف منزلت دانشجويي محسوب مي شود (مانند عدم رعايت حقوق ديگران، پرخاشگري، ايجاد درگيري و  )

  متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 محكوم مي شود.

  تبصره: رسيدگي به تخلفاتي كه خارج از محيط دانشگاه صورت گيرد، چنانچه به حيثيت و شؤون دانشگاهيان لطمه وارد آورد، مشمول اين بند خواهد بود.

2/5/د  عدم رعايت موازين قطعي شرعي در ارتباط با نامحرم:

  متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 و در صورت تكرار، تا بند9 (به جزبند6) محكوم مي شود.

3/5/د  ايجاد مزاحمت :

  در صورت وجود شاكي خصوصي ويا چنانچه احتمال تجري و ادامه مزاحمت يا بروز آثار نامطلوب در دانشگاه وجود دشته باشد، متخلف به يكي از ت نبي ها ت مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود.

6/د – داشتن رابطه نامشروع

  در صورتيكه تخلف آثار علني و مشهود داشته باشد متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 (به جزبند6)محكوم مي شود و در صورت محكوميت در مراجع قضائي تنبيه وي به بندهاي 11 تا 15 قابل تشديد است. چنانچه تخلف در موارد مختلف واقع شده و شاكي خصوصي داشته ويا متخلف داراي سابقه سوء انضباطي در تخلفات اخلاقي باشد، يكي از بندهاي 13 تا 15 قابل اعمال است.

7/د – تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع 1/7/د  شركت در جلسه نامشروع :

  متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 9 (به جزبند6) محكوم مي شود و در صورت محكوميت در مراجع قضائي به ت نب ي هي از بندهاي 9 تا 15 محكوم مي شود.

  همچنين درصورت وجود سابقه سوء انضباطي در زمينه تخلفات اخلاقي تنبيه مي تواند تا بند 13 تشديد شود.

2/7/د  تشكيل جلسات نامشروع يا همكاري در تشكيل جلسه نامشروع :

  تنبيه متخلف از بين ت نبي ها ت مندرج در بندهاي 7 تا 14 تعيين مي شود و در صورت محكوميت در مراجع قضائي تنبيه تا موارد مندر ج در بندهاي 15 تا 18 قابل تشديد است .

8/د – انجام عمل منافي عفت

  تنبيه متخلف از بين تنبيهات مندرج در بندهاي 5 تا 13 (بجزبند6) و در صورت محكوميت در مراجع قضائي از تنبيهات مندرج در بندهاي 11 تا 20 تعيين مي شود.

 

بخش 2 – نحوه رسيدگي و صدور احكام

  برخي از موارد مندرج در ماده هاي 7 ، 9 و 12 آيين نامه انضباطي به شرح زير تدوين و تبيين مي گردد:

 

  ماده 1- شورا هاي انضباطي دانشگاه ها مي توانند به كليه گزارش هاي رسيده در مورد دانشجويان از سوي هريك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از دانشگاه رسيدگي و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختيارات خود حكم صادر نمايند.

  تبصره 1 : رسيدگي به گزارش هاي رسيده از طريق اشخاص حقيقي يا حقوقي در خصوص تخلفات آموزشي و اداري منوط به گزارش و تاييد كتبي معاونت آموزشي يا اداري و مالي دانشگاه است و رسيدگي به تخلفات سياسي (بعلاوه بندهاي 1/3/ب و 2/3/ب) منوط به گزارش و تأييدكتبي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه بوده و در حضور هيأت منصفه اي مركب از 1 عضوهيأت علمي، 1 دانشجوو يك كارمند به انتخاب شوراي دانشگاه صورت مي پذيرد . بعلاوه چنانچه تخلف توسط تشكل ها يا نشريات واقع شده باشد اخذ نظر كميته هاي ناظر بر تشكل ها يا نشريات دانشجويي نيز حسب مورد براي آغاز رسيدگي ضروري است.

  تبصره 2 : شوراي انضباطي دانشگاه مجاز به رسيدگي به تخلفاتي كه در مقطع تحصيلي قبلي دانشجو در دانشگاه ديگر صورت گرفته باشد، نيست و موضوع بايد به شوراي مركزي انضباطي ارجاع شود.

  تبصره 3 : با توجه به اينكه انتظام امور داخلي در محيط دانشگاه با مسؤوليت هاي معين انجام مي پذيرد، طبق تبصره 4 بند ب ماده 7 آيين نامه تاكيد مي شود در صورتيكه تخلف نياز به رسيدگي در مراجع قانوني خارج از دانشگاه داشته باشد موضوع تنها بايد از طريق شوراي انضباطي و با مشاوره و هماهنگي دفتر حقوقي دانشگاه به مراجع ذي ربط انعكاس يافته و در آنجا پيگيري شود. رئيس دانشگاه موظف است اين موضوع را به كليه قسمت هاي دانشگاه جهت اطلاع و اقدام ابلاغ نمايد. بديهي است هرگونه اقدام از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي (اعم از مسؤولان، اعضاي هيأت علمي يا كارمندان) دانشگاه كه برخلاف اين تبصره باشد خود تخلف اداري محسوب شده و قابل پيگيري خواهد بود.

  تبصره 4 : صدور احكام انضباطي در خصوص دانشجويان تنها از طريق شورا هاي انضباطي  يا هيئت رئيسه دانشگاه صورت مي گيرد و ساير نهادها يا مسؤولان دانشگاه جز در مقام اجراي احكام صادر شده از سوي شورا هاي انضباطي مجاز به صدور يا اجراي مفاد هيچيك از تنبيهات انضباطي نمي باشند.

  تبصره 5 : براساس تعليمات اسلامي و اصول قانوني امنيت و مصونيت شهروندان و منع تجسس ( اصول 22 و 25 قانون اساسي) ، اعضاي شورا و كاركنان دبيرخانه شوراي انضباطي مجاز به تجسس در زندگي خصوصي دانشجويان نبوده و موظفند كليه اطلاعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقي نموده و از افشاي آن (به جز همسر و والدين با رعايت مصالح دانشجو) خودداري نمايند. درصورت تخلف هريك از اعضا يا كاركنان، موضوع از طريق شوراي تجديدنظر يا شوراي مركزي انضباطي قابل پيگيري است.

  تبصره 6 : شوراهاي انضباطي بايد در موارد ضروري ازجمله تخلفات اخلاقي، با دعوت از مسؤول مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه، ضمن بهره مندي از نظرات مشورتي آن مركز ، كليه حساسيت هاي لازم در زمينه روحيات فردي و مسايل خانوادگي و اجتماعي را معمول داشته و تبعات مختلف احكام صادره را مدنظر بگيرند.

  ماده 2- شورا هاي انضباطي دانشجويان پس از ابلاغ و تفهيم كتبي و شفاهي تخلف ات مورد اتهام طبق ماده 6 آيين نامه و بخش 1 از اين شيوه نامه به دانشجو و پيش از صدور حكم، بايد از وي مصاحبهحضوري بعمل آورده و دفاعيات كتبي دانشجو را اخذ و مورد توجه قرار دهند.

  تبصره : انجام امور لازم جهت طرح موضوع در جلسات شورا هاي انضباطي از قبيل تدوين مستندات، ابلاغ و تفهيم موارد تخلف، مصاحبه حضوري و مانند آن و نيز حفظ و بايگاني و امانتداري نسبت به پرونده هاي انضباطي بعهده دبير شورا است.

  ماده 3- در صورت درخواست دانشجو براي دفاع حضوري در جلسه شورا ، دبير شوراي انضباطي دانشگاه موظف است كه از وي براي حضور در جلسه شوراي بدوي دعوت بعمل آورد و متناسب با موضوع مورد رسيدگي براي دفاع از خود به وي فرصت دهد. در صورت عدم حضور دانشجو شوراي انضباطي مي تواند در غياب دانشجو به پرونده رسيدگي نمايد.

  تبصره : چنانچه دانشجو تا بيست روز پس از ابلاغ رسمي دعوت به مصاحبه يا دفاع حضوري، از حضور و ارائه دفاعيات امتناع ورزد، شورا مي تواند نسبت به رسيدگي و صدور حكم مبادرت ورزد. در هرحال صدورحكم بدون حضور دانشجو صورت مي گيرد.

  ماده 4- جلسات شوراي انضباطي بدوي دانشگاه حسب موضوع هر دوهفته يكبار و جلسات شوراي انضباطي تجديدنظر دانشگاه در صورت وجود موارد انضباطي حداقل هرماه يكبار تشكيل مي گردند. بديهي است در موارد اضطراري و بنا به ضرورت رؤساي شورا هاي انضباطي بايد نسبت به تشكيل جلسات فوق العاده شورا هاي انضباطي اقدام نمايند.

  ماده 5- احكام انضباطي شوراي بدوي بايد در كمترين زمان ممكن پس از وصول گزارش كتبي صادر شوند. در صورتي كه طولاني شدن رسيدگي به پرونده منجر به متضرر شدن دانشجو شود، دانشگاه بايد بنحوي كه منافي مصالح كلّي دانشگاه و ساير دانشجويان نباشد در جبران آن اقدام نمايد.

  ماده 6- جلسات شوراي انضباطي بدوي و تجديدنظر دانشگاه بايد داراي صورتجلسه بوده و صورتجلسات به امضاي اعضاي حاضر در جلسه رسانيده شود.

  ماده 7- شوراي انضباطي تجديدنظر دانشگاه تنها مرجع مجاز براي ارسال پرونده تخلف دانشجويان به شوراي مركزي انضباطي جهت رسيدگي بوده و در اينگونه موارد ضرورت دارد صورتجلسه شوراي انضباطي تجديدنظر كه به امضاي حاضران رسيده و حاوي درخواست رسيدگي با پيشنهاد مشخص مي باشد بهمراه سوابق لازم به شوراي مركزي ارسال گردد. بديهي است شوراي مركزي به پرونده هايارسالي از سوي دانشگاه كه فاقد صورتجلسه شوراي انضباطي تجديدنظر دانشگاه باشند رسيدگي نخواهد نمود.

  ماده 8- شورا هاي انضباطي دانشگاه بايد احكام صادره را حداكثر تا يك ماه پس از صدور توسط رئيس يا دبيرشورا به دانشجوي متهم ابلاغ نموده و رسيد دريافت كنند.

  ماده 9- علاوه بر احكام صادره كليه، مكاتبات شورا هاي انضباطي دانشگاه با شورا ي مركزي انضباطي و ديگر مراجع خارج از دانشگاه بايد با امضاي معاون دانشجويي و فرهنگي يا رئيس دانشگاه باشد. احكام و مكاتبات شوراي مركزي انضباطي با امضاي رئيس يا دبير اين شورا صادر مي شود.

  ماده 10- شوراي انضباطي تجديدنظر دانشگاه موظف است حداكثر يكماه پس از صدور حكم تجديدنظر مراتب را بصورت مكتوب به شوراي مركزي انضباطي ارسال دارد. بديهي است نظر و حكم شوراي مركزي انضباطي در موضوع احكام صادره از سوي شوراي انضباطي دانشگاه لازم الاتباع است.

  تبصره 1: اگر به دستور رئيس دانشگاه (طبق تبصره 2 ماده 6 آيين نامه) و يا بواسطه طولاني شدن رسيدگي به پرونده (بدون مجوز آيين نامه)، دانشجو از شركت در امتحانات پايان نيمسال محروم شده باشد و حكم انضباطي صادر شده حاوي تنبيهي كمتر از محروميت يك نيمسال باشد از دانشجو امتحانمجدد گرفته مي شود. در هرحال زمان رسيدگي به پرونده در عمل نبايد موجب افزايش محكوميت دانشجو شو د.

  تبصره 2: در صورتيكه حكم قطعي مبني بر يكي از بندهاي 9 تا 18 ماده 1 از بخش 1 از اين شيوه نامه بعداز پايان نيمسال و پيش از آغاز برگزاري امتحانات پايان نيمسال تحصيلي صادر شده باشد، زماناجراي حكم به نيمسال تحصيلي بعد از آن موكول مي گردد، مشروط بر آنكه آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو نباشد.

  تبصره 3: درصورتيكه دبير يا رئيس شورا بدون علت موجب اطاله رسيدگي و متضرر شدن دانشجو شوند، موضوع از طريق شوراي تجديدنظر يا شوراي مركزي يا ساير مراجع ذي ربط قابل پيگيري است.

  ماده 11- شورا هاي انضباطي دانشگاه موظف به اجراي احكام شوراي مركزي انضباطي بوده و بايد نتيجه اقدامات خود را در اين خصوص حداكثر يكماه پس از دريافت حكم به شوراي مركزي انضباطي اعلامنمايند. در غيراينصورت به استناد ماده 9 آيين نامه انضباطي برحسب مورد رئيس يا دبير شوراي انضباطي تجديدنظر دانشگاه پاسخگوي عدم اجراي حكم شوراي مركزي انضباطي خواهند بود.

  ماده 12- رونوشت احكام شوراي مركزي انضباطي كه حاوي محروميت دانشجو از تحصيل، ‌از يكسال تا 5 سـال است، بايد به هيات مركزي گزينش دانشجو و سازمان سنجش آموزش كشور ارسال گردد و هيات و سازمان مذكور موظفند نسبت به اعمال محروميت فوق اقدام نمايند.

 

بخش 3 – نحوه اعتراض دانشجو به آراي صادره و تخفيف يا تشديد احكام:

  برخي از موارد مندرج در ماده 8 آيين نامه انضباطي به شرح زير تدوين و تبيين مي شوند:

 

  ماده 1- تجديدنظر در كليه احكام اوليه، پس از وصول اعتراض در موعد مقرر (10 روز اداري از تاريخ رويت حكم ) بعهده شوراي انضباطي تجديدنظر است.

  ماده 2- شوراي انضباطي دانشگاه موظف است پس از تحقيقات لازم و ملاحظه آخرين دفاعيه دانشجو، حداكثر ظرف يك ماه حكم تجديدنظر صادر كند. در صورتيكه صدور حكم تجديدنظر متوقف به حصول مدارك ياانجام تحقيقاتي باشد كه به نفع دانشجو تلقي مي شوند، مهلت مذكور مي تواند با موافقت دانشجوي ذينفع تا تكميل پرونده به تعويق درآيد.

  تبصره : احكام تجديد نظر نمي توانند احكام اوليه را تشديد كنند. چنانچه پس از صدور حكم اوليه و پيش از صدور حكم تجديدنظر مدارك و مستندات جديدي حاصل شده يا تخلف جديدي رخ دهد، لازم است پرونده متخلف بار ديگر در شوراي بدوي مطرح و پس از صدور حكم اوليه مجدد به وي فرصت اعتراض داده شود.

  ماده 3- در صورتيكه دانشجو طبق تبصره 3 ماده 8 از اعلام رويت حكم اوليه استنكاف نمايد يا در مهلت مقرر نسبت به حكم اوليه اعتراض ننمايد حكم اوليه عينا” قطعي محسوب مي شود.

  تبصره: رئيس دانشگاه مي تواند بنا به تشخيص و در صورت صدور حكم اوليه و عدم اعتراض دانشجو در مهلت مقرر ، نسبت به تشكيل جلسه شوراي تجديدنظر با هدف رعايت حقوق دانشجو اقدام نمايد.

  ماده 4- تمرد دانشجو از پذيرش و اجراي احكام و دستوراتي كه شوراي انضباطي صادر مي كند يا تكرار تخلف (در مواردي كه در ماده 2 از بخش 1 اين شيوه نامه پيش بيني نشده اند)، خودتخلف محسوب شده و پس از رسيدگي در شوراي بدوي مي تواند موجب اعمال مجدد تنبيه و يا يك تا دو درجه تشديد تنبيه براساس ترتيب تنبيهات مندرج در ماده 1 از بخش 1 شود.

  تبصره: اعمال مجدد تنبيها ت موضوع بندهاي 9 تا 12 ماده 1 از بخش 1 در مورد يك تخلف، يا تشديد تنبيه به بندهاي 13 تا 20 از اين ماده به پيشنهاد دانشگاه و تاييد شوراي مركزي انضباطي صورت مي گيرد.

  ماده 5- شورا هاي انضباطي بدوي يا تجديدنظر مي توانند بدواً يا پس از صدور حكم تجديدنظر، مطابق با تبصره 8 ماده 7 آيين نامه نسبت به تعليق احكام صادرشده اقدام كنند.

  ماده 6- در صورت تنبه و اصلاح رفتار دانشجوي متخلف پس از طي مراحل تجديدنظر و صدور حكم قطعي، رئيس دانشگاه مي تواند بنا به تشخيص از شوراي مركزي انضباطي تخفيف در حكم صادره را درخواست نمايد.

  ماده 7- بنابه درخواست دانشجو و تشخيص شوراي تجديدنظر دانشگاه، شوراي انضباطي دانشگاه مي تواند در پايان تحصيل دانشجو نسبت به امحاء آثار تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 ماده 1 اين شيوهنامه اقدام نمايد. در مورد تنبيهات بندهاي 11 به بعد، در صورت درخواست دانشجو و موافقت شوراي تجديدنظر دانشگاه ، شوراي مركزي مي تواند نسبت به امحاء آثار حكم از پرونده دانشجو موافقت نمايد.

  تبصره : امحاء اثر احكام تعليقي نياز به موافقت شوراي مركزي ندارد.

 

بخش 4- ساير موارد

 

  ماده 1- رسيدگي به درخواست انصراف، ميهماني يا انتقالي آن دسته ازدانشجويان كه پرونده تخلفشان در شوراهاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي در دست رسيدگي مي باشد يا اجراي احكام انضباطي صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسيده است، منوط به موافقت و اعلام نظرقطعي آن شوراها است.

  تبصره: دانشگاه مي تواند در صورت عدم حضور دانشجو براي تفهيم اتهام يا استنكاف از دريافت يا اجراي احكام انضباطي، كليه عمليات آموزشي وي اعم از ثبت نام و فراغت از تحصيل و مانندآن را تاحضور وي و تكميل مراحل رسيدگي متوقف كند.

  ماده 2- دانشجويان كليه دانشگاه هاي تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اعم از دولتي، پيام نور،‌ غيرانتفاعي و مؤسسات علمي ـ كاربردي مشمول آيين نامه انضباطي و اين شيوه نامه بوده و دانشگاه هاي مزبور ملزم به اجراي مفاد آن هستند.

 

    اين شيوه نامه در يك مقدمه و 4 بخش در مجموع شامل 23 ماده و 24 تبصره در تاريخ 31 / 6 / 82 به تصويب وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد و از تاريخ تصويب و ابلاغ اين شيوه نامه كليه مصوبات و بخشنامه هاي مغاير با آن، فاقد اعتبار است

نظر شما :
captcha
Close