هفته خوابگاهها
اهدا جوایز
مسابقه دو میدانی
مراسم روز خلیج فارس
هفته آموزش
نخستین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارکنان حوزه...
برگزاری نشست بررسی روش های راه اندازی رشته ها...
سومین جلسه پرسش و پاسخ با نماینده های دانشجوي...
جلسه پرسش و پاسخ با نماینده های دانشجويان پرد...
Close