هشتمین نشست شورای آموزشی
هشتمین نشست شورای آموزشی
جلسه هماهنگی فرایند آموزش
شورای آموزشی 22 دی ماه 1400
نشست هم اندیشی چالش ها
نشست مشترک
هفته خوابگاهها
اهدا جوایز
مسابقه دو میدانی
مراسم روز خلیج فارس
هفته آموزش
نخستین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارکنان حوزه...
برگزاری نشست بررسی روش های راه اندازی رشته ها...
سومین جلسه پرسش و پاسخ با نماینده های دانشجوي...
جلسه پرسش و پاسخ با نماینده های دانشجويان پرد...
Close