برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 95-94 ، پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران : برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 ،دانشجويان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام گرديد.
 
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران می رساند:
 
ضمن آرزوي موفقيت براي شما، برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 95-94 جهت برنامه ريزي آموزشي از سوي معاونت آموزشي تدوين و تصويب گرديده و به شرح ذيل اعلام مي گردد: 

 

برنامه امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

ايام هفته

تاريخ

پزشكي92

دندانپزشكي92

داورسازي92

دندانپزشكي93

داورسازي93

دندانپزشکی94 داروسازی 94

یکشنبه

94/08/10

امتحان عملی

میکروب شناسی

 

 

 

 

   
چهارشنبه 94/8/20

میان بلوک عصبی

(10:30)

           

دوشنبه

94/09/2

سر و گردن نظری

(8)

 

 

 

 

   
شنبه 94/9/7

بلوک مولکول و سلول  (8:30)

ویروس شناسی 

(10:30)

   

ویروس شناسی

(10:30)

     

دوشنبه 

 

94/9/23

 

آسیب شناسی

(10:30)

         
دوشنبه 94/09/30       زبان تخصصی یک  (8:30)

ویروس شناسی

(10:30)

   

چهارشنبه

94/10/2

 

کنترل عفونت در دندانپزشکی

(12)

 

 

شیمی آلی عملی(2)

گروه اول

   

یکشنبه

94/10/6

 

 

 

امتحان عملی میکروب شناسی

 

   

دوشنبه

94/10/7

بلوک عصبی

(8)

 

 

 

 

   

چهارشنبه

94/10/9

 

 

 

علوم تشریحی

نظری 3 (8:30)

شیمی آلی عملی(2)

گروه دوم

   

شنبه

94/10/12

 

 

فیزیولوژی

(8:30)

 

فیزیولوژی (8:30)

ادبیات فارسی

(10:30)

شیمی آلی یک

(13:30)

   

یکشنبه

94/10/13  

زبان تخصصی 2

(13:30)

         

دوشنبه

94/10/14

 

 

 

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

(8:30)

 

   

چهارشنبه

94/10/16

 

آناتومی مرفولوژی(9)

 

فیزیک

(13:30)

 

روانشناسی 

(10:30)

 

شنبه

94/10/19

زبان تخصصی2

(10:30)

ایمنی شناسی(12)

فیزیولوژی نظری2 (10:30)

 

فیزیولوژی نظری یک

(10:30)

اندیشه اسلامی یک

(8:30)

اندیشه اسلامی یک

(8:30)

یکشنبه

94/10/20

تاریخ اسلام

(13:30)

تاریخ اسلام

(13:30)

تاریخ اسلام

(13:30)

ریشه های انقلاب اسلامی

(8:30)

ریشه های انقلاب اسلامی

(8:30)

   
دوشنبه 94/10/21          

اخلاق اسلامی (8:30)

بافت عملی (5-1)

اخلاق اسلامی

(8:30)

سه شنبه

94/10/22

دانش خانواده

(13:30)

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

(8:30)

دانش خانواده

(13:30)

دانش خانواده

(13:30)

 

   

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

(8:30)

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

(8:30)

 

بافت عملی (12-8)  

شنبه

94/10/26

   

ایمنی شناسی

(10:30)

انگل شناسی

(8:30)

میکروب شناسی

(13:30)

 

 

یکشنبه

94/10/27

 

 

 

 

 

آناتومی عملی (10)

تشریح و بافت نظری

(8:30)

دوشنبه

94/10/28

بلوک حواس ویژه

(13:30)

رادیولوژی نظری یک (9)

 

 

 

علوم تشریحی نظری 

(8:30)

 
سه شنبه 94/10/29      

ژنتیک

(10:30)

    ادبیات فارسی (8:30)

چهارشنبه

94/10/30

 

دندانپزشکی تشخیصی یک (11)

 

 

شیمی آلی 2 نظری

(10:30)

ادبیات فارسی (13:30)  

شنبه

94/11/3

 

مبانی مواد دندانی (9)

شیمی تجزیه نظری (13:30)

 

 

   

دوشنبه

94/11/5

 

پوسیدگی شناسی

(9)

کمک های اولیه

(10:30)

 

 

  شیمی عمومی نظری (8:30)

سه شنبه

94/11/6

باکتری شناسی

(13:30)

 

 

باکتری شناسی 

(13:30)

(8:30)انگل شناسی

   

چهارشنبه

 

94/11/7    

اصول خدمات

(13:30)

   

بیوشیمی

(10:30)

 

 

امتحاناتی که در دانشکده دندانپزشکی درمانگاه آیت برگزار می گردد به شرح زیر می باشد:

آناتومی مورفولوژی، پوسیدگی شناسی، رادیولوژی نظری یک، دندانپزشکی تشخیصی یک، کنترل عفونت در دندانپزشکی و مبانی مواد دندانی

امتحاناتی که در دانشکده داروسازی ضلع جنوبی پارک شهر برگزار می گردد به شرح زیر می باشد:

شیمی عمومی نظری و عملی، شیمی تجزیه نظری و عملی و شیمی آلی نظری و عملی

 

Close