ساختار سازمانی پردیس بین الملل  

 

                              حوزه ریاست                         معاونت آموزشی                         معاونت دانشجویی فرهنگی                         معاونت توسعه و برنامه ریزی منابع 

                              رئیس دانشگاه                      معاون آموزشی                           معاون دانشجویی و فرهنگی                        مدیریت توسعه و برنامه ریزی منابع

                              رئیس پردیس                        اهداف و ماموریت ها                     اهداف و ماموریت ها                                  اهداف و ماموریت ها

                              مشاور اجرایی پردیس

                              هیات رئیسه

                              حراست

Close