اهداف و مأموريت ها

دانشگاه علوم پزشكي تهران، با پشتوانه بيش از ٧٠ سال پيشينه موثر در زمينه آموزش و پژوهش و در راستاي پاسخ به تقاضاي روزافزون داوطلبان تحصيلات عالي در داخل و خارج از كشور و با توجه به برنامه هاي راهبردي بلندمدت علمي، آموزشي و پژوهشي خود، پرديس بين الملل را راه اندازي نموده است. اين پرديس تجلي حضور جدي دانشگاه علوم پزشكي تهران در عرصه هاي بين المللي خواهد بود. محل اصلي اين پرديس، جزيره زيباي مرجاني کيش -که به مرواريد خليج فارس شهرت دارد- مي باشد که جاذبه هاي توريستي و تجاري فراواني را نيز دارا مي باشد. پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران، مطابق اهداف راهبردي کلان و بلند مدت خود در داخل و خارج از آشور توسعه پيدا خواهد نمود و زمينه جذب داوطلبان داخلي و متقاضيان خارجي را براي تحصيل در رشته هايي که تقاضا-محور مي باشند، فراهم مي سازد.بر مبناي همين رويكرد، رشته هايي جديد در اين پرديس راه اندازي خواهند شد تا پاسخگوي نيازهاي جامعه داخل و خارج آشور در زمينه تامين نيروهاي متخصص با کيفيت باشد.

معرفي و اهداف اداره آموزش:

اداره آموزش پرديس بين المللي كيش دانشگاه علوم پزشكي تهران در هماهنگي با اداره كل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام امور آموزشي دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف و همچنين اجراي صحيح مقررات و آيين نامه هاي آموزشي امور محوله را با يك نگرش مثبت مورد بررسي و اقدام مقتضي قرار مي دهد.

اهم وظايف:

1) برنامه ريزي و انجام مكاتبات لازم براي پذيرش متقاضيان و ثبت نام پذيرفته شدگان

2) امور مربوط به دانشجويان و فارغ التحصيلان

3) ارائه برنامه درسي در هر نيمسال تحصيلي با همكاري گروهي آموزشي

4) انجام امور اداري و آموزشي دانشجويان و راهنمايي دانشجويان در موارد ارجاعي

5) رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان عادي - مشروط - ممتاز

6) برگزاري امتحانات پايان نيمسال تحصيلي

نظر شما :
captcha
Close