فرم درخواست صدور گواهی انگلیسی اشتغال به کار اعضای دستورالعمل سفرهای برنامه ریزی شده خارج از کشور دستورالعمل فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات ع دستورالعمل شرکت در کنگره و ارائه مقاله در همایشهای دستورالعمل ماموریت خارج از کشور لیست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت، در

 

 

enlightenedلیست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 2019-2018enlightened

 

آرشیو لیست دانشگاه های مورد تایید سال 2018-2017

 

 

 

 

 

 

 

Close