گالری عکس

آزمون تعیین سطح دانشجویان ورودی جدید98/7/2
مدرسه تابستانه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی ...
کارگاه تکنیک های ازمون آیلتس
دوره ی سخنرانی پزشکی
کارگاه ارائه آکادمیک به زبان انگلیسی در کنفرا...
اختتامیه جشنواره بین الملل
جشنواره بین الملل سال 1398
کارگاه متاآنالیزمقدماتی
Close