تعداد بازدید : 12313

همکاران

Avatar

 

دکتر عنایت اله شعبانی

ریاست کالج بین الملل

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: eshabani@tums.ac.ir

Avatar

 

دکتر زینب صیامی

معاون آموزشی و پژوهشی کالج بین الملل

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:  Siami_z@yahoo.com

Avatar

 

دکتر عنایت اله شعبانی

مدیر گروه زبان های خارجی

عضو هیئت علمی گروه زبان های خارجی 

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: eshabani@tums.ac.ir

Avatar

 

-

ریاست کرسی زبان فارسی

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:

Avatar

 

دکتر محمدجعفر کندی

عضو هیئت علمی گروه زبان های خارجی

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:   

Avatar

 

دکتر امیر رخشان 

عضو هیئت علمی گروه زبان های خارجی

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:   

Avatar

 

دکتر سید یاسین یزدی امیرخیز

عضو هیئت علمی گروه زبان های خارجی

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: 

Avatar

 

دکتر عنایت اله شعبانی

عضو هیئت علمی گروه زبان های خارجی 

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: 

Avatar

 

وحید نورانی

مسئول امور اداری و عمومی

تلفن:88952961-021 (داخلی 127)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: V.Noorani777@gmail.com

Avatar

 

محمدمهدی سعدی 

مسئول دفتر ریاست و کارشناس آموزش  

تلفن:88952961-021 (داخلی 125)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:  iro_sadi@farabi.tums.ac.ir 

Avatar

 

سپیده محمد پور

کارشناس آموزش زبان های خارجی 

تلفن:88952961-021 (داخلی 129)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: intlcollege.fl@gmail.com

Avatar

 

زینب کرامتی

کارشناس آموزش زبان انگلیسی کارکنان و اعضای هیئت علمی 

تلفن:88952961-021 (داخلی 121)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: intlcollege.en@gmail.com 

Avatar

 

مهین سجادی

کارشناس آموزش دانشجویان  

تلفن:88952961-021 (داخلی 146)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: intlcollege.fl@gmail.com 

Avatar

 

آیدا صفرپور

کارشناس آموزش زبان فارسی و انگلیسی دانشجویان بین الملل

تلفن:88952961-021 (داخلی 122)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:  tums.language.academy@gmail.com 

 


 

 

 

Avatar

 

دکتر فائقه شاه حسینی

کارشناس آموزش زبان فارسی دانشجویان بین الملل

تلفن:88952961-021 (داخلی 123)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: intlcollege.fl@gmail.com 

Avatar

 

وحید عدلی

کارشناس آموزش

تلفن:88952961-021 (داخلی 123)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: 

 

 

 

 

 

 

Close