دفتر توسه آموزش کالج بین الملل

 

دفتر توسعه آموزش کالج بین الملل دانشگاه از زمستان 1397 فعالیت خود را آغاز نموده است .

 

این دفتر در قالب کمیته های مرتبط با حوزه آموزش در جهت ارتقاء و توانمندی اعضای هیات علمی، با هدف ارتقای

 

کیفیت آموزش در حیطه برنامه ریزی ،ارزشیابی و پژوهش در آموزش تشکیل شد و در راستای دستیابی به اهداف

 

اجرایی و برنامه های آموزشی کالج تلاش می کند.در نظر گرفتن الویت های دانشگاه در عرصه آموزش و پژوهش

 

محور نمودن برنامه های آموزشی به منظور نیل به اهداف عالیه دانشگاه از مهمترین ماموریت های این دفتر است.

 

 

 

 

 

 

 

Close