شرح اهداف و وظایف :
 

 

برنامه ریزی آموزشی


استاندارد سازی برنامه های آموزشی


مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی در تدوین Course Plan Lesson Plan

 

پیگیری تدوین ,Course Plan Lesson Plan

 

نظارت بر اجرای ,Course Plan Lesson Plan

 

مشارکت در ارزشیابی فرمت مدون و اجرای ,Course Plan Lesson Planدر کرسی های آموزشی

 

مشارکت در توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس

 

انجام نیاز سنجی اعضای هیئت علمی و دانشجویان و جلب نظرات آنان

 

 


 


ارزشیابی

 

مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی کرسی های آموزشی

 

مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضا هیأت علمی

 

انجام ارزیابی آزمونها ، مستند سازی نتایج و ارائه بازخورد به کرسی ها

 

اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هئیت علمی

 

 


 


پژوهش در آموزش
 

ترغیب اعضای هیأت علمی کرسی ها جهت انجام طرحهای پژوهش در آموزش
 

ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش
 

مشارکت در اجرای نیاز سنجی کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان
 

مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close