کمیته های دفتر توسعه آموزش کالج بین الملل


 

کمیته English for Medical Purposes ( EMP)

 

 

مسئول کمیته: سرکار خانم دکتر فاطمه اسدنیا

 

سایر اعضا

 

اهداف و فعالیت ها:

 

 


 

کمیته مجازی سازی آموزش:

 

 

مسئول کمیته: سرکار خانم دکتر فائقه شاه حسینی

 

سایر اعضا

 

اهداف و کارکردها:

 

 

  • ارائه کارگاه های تخصصی ویژه و متناسب با نیازهای دانشگاه به شکل مجازی

 

  • ارائه دروس رسمی ارائه شده  به شیوه ترکیبی Blendedدر قالب تک درس مطابق مقررات دانشگاه

 

  • تولید محتوای الکترونیک جهت جلسات مجازی

 

  • جلب همکاری اعضا هیات علمی دانشکده و سایر مدرسین برای اجرای دوره های آموزشی

 

  • انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری برای برگزاری دوره های ترکیبی و مجازی

 

  • ایجاد و پیگیری بسترهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی در قالب مجازی

 

  • کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره های آموزش ترکیبی و دوره های مجازی

 

  • اعطای گواهی/ مدرک پایان دوره های مجازی

 

  • برقراری تله کنفرانس های مجازی

 

 


 

کمیته برنامه ریزی درسی

 

 

 


 

کمیته پژوهش در آموزش

 

 

 


 

کمیته ارزشیابی و آزمون

 

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close