(International Quality Assurance and Accreditation International Quality Assurance and Accreditation Accreditation Process IQAAN at QS NEWS 2 WOW
بازدید ارزیابان سازمان اعتباربخش اسیک از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی سمنان در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1397
بازدید ارزیابان سازمان اعتباربخش اسیک از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی سمنان در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1397
ارزیابان سازمان اعتباربخش اسیک از سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی سمنان بازدید خواهند کرد.
برگزاری ارزیابی درونی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
برگزاری ارزیابی درونی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
ارزیابی درونی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در روز چهارشنبه، مورخ 1397/01/29 برگزار شد.
برگزاری جلسه هماهنگی جهت انجام ارزیابی درونی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
برگزاری جلسه هماهنگی جهت انجام ارزیابی درونی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
جلسه هماهنگی در خصوص انجام ارزیابی درونی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد.
برگزاری دومین جلسه / شفاف سازی شاخص های اعتباربخشی بین المللی/ دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
برگزاری دومین جلسه / شفاف سازی شاخص های اعتباربخشی بین المللی/ دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
دومین جلسه اعتباربخشی به منظور شفاف سازی شاخص های اعتباربخشی بین المللی سازمان اعتباربخش هدف با حضور نمایندگان اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد.
دانشگاه های علوم پزشکی یزد، تبریز و اصفهان/امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
دانشگاه های علوم پزشکی یزد، تبریز و اصفهان/امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
تفاهم نامه همکاری های مشترک دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با دانشگاه علوم پزشکی یزد، تبریز و اصفهان امضا شد.
Close