دستورالعمل دوره ماموریت آموزشی خارج از کشور اعضای هیات علمی دانشگاه
(موضوع ماده 26 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه)

 

مقدمه: اعضای هیات علمی دانشگاه با رعایت مفاد این دستورالعمل می توانند از ماموریت آموزشی خارج کشور که بدون پرداخت هزینه است، استفاده نمایند:

ماده1) اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و پیمانی آموزشی و پژوهشی دانشگاه می توانند از این دوره با تصویب شورای بورس دانشگاه استفاده نمایند.
تبصره- در مواردی که منجر به اخذ مدرک می شود، تا دو سال قابل تمدید است.
ماده2) استفاده از دوره به ازاء حداقل سه سال سنوات خدمت مداوم در مرتبه علمی هیات علمی امکان پذیر است.
تبصره1- صلاحیت کشور و واحد میزبان، مدت و موضوع دوره می بایست به تایید شورای دانشکده و یا پژوهشکده و یا مرکز تحقیقاتی برسد.
تبصره2- متقاضی متعهد می شود در قبال استفاده از دوره مبلغی از طرف موسسه یا شرکت دعوت کننده دریافت نمی نماید.
ماده3) پس از بازگشت اعضای هیات علمی، ارائه گزارش و گواهی شرکت در دوره که به تایید بالاترین مقام محل خدمت رسیده باشد، جهت صدور حکم پایان ماموریت آموزشی و اعلام تاریخ حضور در محل خدمت الزامی است.
ماده4) با صدور حکم ماموریت، حقوق و مزایای اعضای هیات علمی در طول استفاده از دوره ماموریت آموزشی خارج کشور پرداخت می گردد ولی هزینه ای بابت دوره به استفاده کننده تعلق نمی گیرد.

 

Search:        
Record found:0
Close