Skip Navigation Links.
چارت
درباره معاونت
Collapse فرایندهای بین المللی سازیفرایندهای بین المللی سازی
Collapse توسعه امور بین الملليتوسعه امور بین المللي
پذیرش دانشجویان بین الملل
جذب و بازاریابی بین الملل
EducationIRAN
امور کنسولی و ویزا
Collapse روابط بین المللروابط بین الملل
تفاهم نامه ها و قراردادهای دانشگاه
اتاق های همکاری های علمی دانشگاه
میزهای همکاری های علمی دانشگاه
اساتید مدعو بین الملل دانشگاه
برنامه دو استاد راهنما مشترک
Collapse توانمندسازی بین المللی نیروی انسانیتوانمندسازی بین المللی نیروی انسانی
سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور
همایش های خارج از کشور
فرصت مطالعاتی خارج از کشور
ماموریت آموزشی
Collapse توسعه منابع و پشتیبانیتوسعه منابع و پشتیبانی
تسهیلات نقدی
گردشگری
آیین نامه ها و بخشنامه ها
Collapse بین المللی سازی الکترونیکبین المللی سازی الکترونیک
بهینه سازی و توسعه وب گاه های الکترونیک غیر فارسی دانشگاه، دانشکده ها و مراکز
توسعه شبکه و فناوری اطلاعات معاونت بین الملل
توسعه امور سلامت الکترونیک در حیطه های بین المللی
توسعه زیر ساخت آموزش مجازی بین الملل
دانشکده ها و شعب پردیس بین الملل
Collapse معاونت آموزشی پردیس بین المللمعاونت آموزشی پردیس بین الملل
سیستم مدیریت آموزش (سیپاد)
دانش آموختگان
دفتر حمایت از تبادل دانشجویان ایرانی
Collapse معاونت پژوهشی پردیس بین المللمعاونت پژوهشی پردیس بین الملل
آیین نامه ها
فرم ها
Collapse معاونت دانشجویی فرهنگی پردیس بین المللمعاونت دانشجویی فرهنگی پردیس بین الملل
تقویم دانشجویی و فرهنگی پردیس بین الملل
وام شهریه دانشجویان ایرانی
امور ورزشی
کالج بین الملل
روابط عمومی معاونت بین الملل
تماس با ما
Close